Barion Pixel

Adatvédelmi nyilatkozat

A Green Edge Media Group Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Szabályzat célja
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Green Edge Media Group Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített nevén: Green Edge Media Group Kft., székhely:
1141 Budapest, Szugló u. 82., cégjegyzékszám: 01-09-302434; a továbbiakban: „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Elérhetőségek:

Green Edge Media Group Kft.
Cím: 1141 Budapest, Szugló u. 82.
Tel.:  +36 70 600 44 91

kapcsolat@newtechnology.hu

Czakó Miklós – felelős kiadó, főszerkesztő
Tel.: +36 70 600 44 91
E-mail: czako.miklos@newtechnology.hu

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Fogalom meghatározások
Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
Adatkezelő:
a) a Green Edge Media Group Kft. (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82..);
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adattovábbítás:  a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;
Felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság honlapját használja (www.newtechnology.hu) és/vagy regisztrál.
Nyilvánosságra hozatal:  a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

A kezelt Személyes adatok köre
A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név (vezetéknév és keresztnév), lakóhely/tartózkodási hely (ország, város, irányítószám, utca, házszám), cégnév (opcionálisan megadható), kézbesítési cím (ország, város, irányítószám, utca, házszám), a Felhasználó által megrendelt előfizetések darabszáma és időtartama.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
A Társaság a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhet el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja
Az Adatkezelésre a www.newtechnology.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az Adatkezelés célja a www.newtechnology.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó Személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 3.2. pont) célja a Társaság internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jeleníthessen meg, eDM-et, hírlevelet küldjön ki, azaz reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre felhasználhassa (pl. hírlevél, eDM).
Előfizetés esetén az Társaság általános szerződési feltételei részét képező előfizető szerződés megkötése, teljesítése, a megrendelt Green Edge Media Group Kft. kiadvány kézbesítése, a Felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, panaszkezelés, akciós ajánlat küldése, piackutatás és a számviteli kötelezettség teljesítésére.
A társaság weboldalán rendelhető egyéb termékek és vagy szolgáltatások esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése
Nyereményjáték, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb megmérettetés (pl. pályázat, verseny, stb., együtt: nyereményjáték) során a szervezés és lebonyolítás, a többszörös regisztrációk kiszűrése, a nyertesek azonosítása és értesítése, a panaszok kezelése, a nyeremény, díj kézbesítése, illetve a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és a számviteli kötelezettségek teljesítésére.
Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az Adatkezelés elvei
A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen szabályzat 10.3 pontjában foglalt adattovábbítási esetek.
A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.
A Társaság rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott Személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Társaság felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
A Társaság, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a Személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.
A Társaság mint Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha (i) annak kezelése jogellenes; (ii) a Felhasználó Személyes adatának törlését kéri; (iii) a Személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iv) az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (v) a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akik részére korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítés az Adatkezelő mellőzheti, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Ha a Társaság, mint Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy az Adatkezelő határozatával szemben a bírósághoz ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az Adatkezelés időtartama
A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek a Társaság, mint Adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatásigénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti. A Személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor, a 10 munkanapon belüli adattörlés időszaka alatt előfordulhat, hogy a Felhasználó még kap hírlevelet a rendszer automatikus beállításai miatt.
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

Rendelkezés Személyes adatokkal
Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény email levélben vagy postai úton elküldött levélben, de kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található hírlevél lemondás menüponttal mondható le, de a rendszer automatikus hírlevél kiküldési beállításai miatt előfordulhat olyan eset, hogy a lemondás végleges beállításáig még kaphat hírlevelet a Felhasználó.
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Adatfeldolgozás
1.    A Társaság külön külső Adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt Személyes adatokat maga dolgozza fel.

Adattovábbítás lehetősége
A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.
Amennyiben a Társaság a www.newtechnology.hu oldalon található szolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.
A Felhasználók egyes személyes adatai, meghatározott célból, a Felhasználó hozzájárulása alapján az alábbiak szerint továbbításra kerülnek:
A Társaság az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt Személyes adatok továbbításának időpontját, az Adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított Személyes adatok körének meghatározását, valamint az Adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan
1.    Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére (Green Edge Media Group Kft., 1141 Budapest, Szugló u. 82.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a kapcsolat@newtechnology.hu email címre írt levélben kérhetnek tájékoztatást. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.
2.    A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
3.    Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
4.    A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
5.    A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának Adatkezelése ellen,

1.    ha a Személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, a Személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
2.    ha a Személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
3.    törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság, mint Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

Ha a Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést – beleértve a további Adatfelvételt és Adattovábbítást is – megszünteti, és a Személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Külső szolgáltatók tevékenysége

1.    Előfizetést lehetővé tevő külső szolgáltatók
A Green Edge Media Group Kft. kiadványok megrendelését lehetővé tevő Terjesztők és egyéb szolgáltatók a Felhasználók személyes adatait a saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik és továbbítják a Green Edge Media Group Kft. részére, amely adatkezelésért és az azzal kapcsolatos tájékoztatásért az adott Terjesztők illetve egyéb szolgáltatók felelnek.

Adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám (kapcsolattartás céljából), szállítási cím vagy lakcím (magazin kézbesítése céljából)
Adatkezelés célja: szerződési kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt
anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása
Adattovábbítás:
Magyar Posta Zrt részére – előfizetési szerződés teljesítése érdekében (magazin kézbesítés)
Digitalstand Kft részére – promóciós feladatok ellátása érdekében (promóciós lapszám vagy előfizetés biztosítása ügyfelek részére) – kizárólagosan elektronikus példányok biztosítása ügyfelek részére
Foxpost Zrt részére – futárszolgáltatás biztosítása érdekében – (előfizetett vagy promóciós célból küldött lapszámok továbbítása ügyfelek részére
KBOSS.hu Kft részére – előfizetési díjról szóló számlák kiállításának és tárolásának céljából

Adatfeldolgozók:
Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042463
Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01
Adóigazgatási szám: 10901232-2-44

Cégnév: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25034644-2-10
Székhely: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9

Cégnév: KBOSS.hu Kft.
Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégnév: Digitalstand Kft.
Székhely: 1014 Budapest, Országház utca 33. Sétányszint 1.
Adószám: 22957577-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-946450

Cégnév: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Adószám: 21158218-2-13
Cégjegyzék szám: 13-06-065996

Cégnév: UAB “MailerLite”
Székhely: J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania

Adattovábbítás jogalapja: szerződési és promóciós kötelezettségek teljesítése
Adatok törlésének határideje: előfizetések esetén a lejáratot vagy lemondást követő 3 hónapon belül, számlák esetén 8 év után.

2.    Fizetést biztosító külső szolgáltatók
Az ellenérték fejében igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások kifizetését biztosító szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám, stb.) a saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik, melyekről bővebb felvilágosítást a fizetést biztosító szolgáltató tud nyújtani.
A Green Edge Media Group Kft nem biztosít közvetlen fizetési lehetőséget online felületeken keresztül.

Cégnév: Barion Payment Zrt.
Székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.
Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013 | Intézményazonosító: 25353192
Cégjegyzék szám: 01-10-048552

3.    Külső közvetítő szolgáltatók
A Társaság szolgáltatásainak igénybevétele során könnyítő alkalmazásokat biztosítanak egyes szolgáltatók (Google Inc., Twitter Inc., Facebook Inc.) a saját adatvédelmi irányelveik szerint. A Társaság az ennek során számára továbbított adatokat a jelen és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli. A Szolgáltatás keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például:

Facebook: http://www.facebook.com/full_data_use_policy
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
Google+: https://www.google.com/intl/hu/+/policy/
https://www.google.com/intl/hu/+/policy/pagesterm.html
Gmail: http://www.google.com/intl/hu/privacy/privacy-policy.html
http://www.google.com/accounts/TOS?loc=HU&hl=hu
Twitter: http://twitter.com/privacy
http://twitter.com/tos.

4.    Hírlevélküldő-szolgáltatók

A Green Edge Media Group Kft. hírleveleit hírlevélküldő szolgáltató igénybevételével végzi. Adatkezelése során bizalmasan jár el a szolgáltató szerverein tárolt információk tárolása és kezelése során. Minden, a Green Edge Media Group Kft által kiküldött levélben biztosítja a végleges törlés, leiratkozás lehetőségét. Külön kérésre automatikusan a Green Edge Media Group Kft is biztosítja az adatok törlését.
A törlés igényét a kapcsolat@newtechnology.hu e-mail címre szükséges jelezni.

Adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás fizikailag (erre alkalmas kérdőíven, aláírással igazolva a hozzájárulást) vagy a www.newtechnology.hu weboldalon keresztül
Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím
Adatfeldolgozó:
Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Adószám: 21158218-2-13
Cégjegyzékszám: 13-06-065996
Bejegyzés kelte: 2001/11/07
Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01
Tárhelyszolgáltató: GTS-Datanet
Adatok törlésének időpontja: visszavonásig

4.    Ügyfélkezelő szoftver(ek) – CRM-rendszer

Adatkezelés jogalapja: ügyfélkapcsolat hatékony biztosítása szerződéses és leendő partnerekkel
Kezelt adatok köre: cégnév, székhely, telefonszám és e-mail cím (kapcsolattartó esetén is)
Adatkezelés célja: hatékony kapcsolattartás szerződött és leendő partnerekkel
Adattovábbítás:
Cégnév: Smiling Software Kft.
Cím: 1028, Budapest, Kevélyhegyi u 4.
Adószám: 13646592-2-41
Adatok törlésének határideje: visszavonásig

Az Adatkezelési Szabályzat módosítása
A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően arról valamennyi Felhasználót megfelelő módon tájékoztatni kell úgy, hogy nyilvánosan megjelenik a módosított szabályzat a weboldalon ugyanazon a helyen ahol a korábbi is elérhető volt. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségek

  1.  Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását.
    2. Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem
    gyakorolhatja.
    3. A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). A Green Edge Media Group Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-143598/2018. Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az kapcsolat@newtechnology.hu e-mail címen.

Tartalom és szerzői jogok
A www.newtechnology.hu  weboldalon és az NEW technology magazin kiadványban közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, a Társaság szellemi alkotását képezi. A Társaság által közzétett tartalmakat felhasználni kizárólag az 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad.
Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a Társaságtól, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul veszi át a forrás pontos megjelölésével a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá.
Ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak a Társaság előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.
A Társaság a www.newtechnology.hu weboldalán és NEW technology magazin kiadványában közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A Társaság, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.
A Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
A Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Társaság minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

NEW technology