Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

I. BEVEZETŐ

A Green Edge Media Group Kft. (továbbiakban: Kiadó, Reklámközzétevő) sajtótermékek kiadásával és online oldalak (honlap) üzemeltetésével foglalkozik. Kiadványai: NEW technology magazin, valamint a www.newtechnology.hu internetes oldal.

A Kiadó jelen Általános Hirdetési Üzleti Feltételek érvényessége alatt kiadott egyéb új kiadványai is jelen feltételek hatálya alá tartoznak.

A Kiadó a fentiekben felsorolt kiadványok hirdetési felületeinek értékesítését végzi. A Kiadónak jogában áll időközben megszűntetni, illetve új lapot létrehozni. Tevékenységét a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grtv.), a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban Fttv.), a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban Tpvt.), a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény(Médiatörvény); valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban Ekertv.) alapvetően meghatározza.

A./ Általános rendelkezések
1./ Reklám akkor tehető közzé, ha a Reklámozó/Reklámközvetítő (Ügynökség) a reklám megrendelésekor a Reklámközzétevő részére megadja a cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát.[Grtv. 5.§ (1) bek.] Reklámközvetítő esetén ügyfelének nevét, székhelyét és adószámát is meg kell adnia. A Kiadó a megadott adatokat nyilvántartásában a reklám közzétételétől számított 5 évig megőrzi. Kiadó részéről csak a szabályszerűen kitöltött – cég adatait pontosan tartalmazó (adószám, külföldi partnerek esetében az EU-s adószám), a törvényes képviselő aláírásával, esetleg pecséttel is ellátott – megrendelő fogadható be.
2./ A fogyasztó részére csomagküldés útján belföldön értékesítendő árura vonatkozó reklámnak azonosítható módon tartalmaznia kell a reklámozó megnevezését, a székhelyének vagy az állandó belföldi telephelyének (üzlethelyiségének) megjelölését, valamint a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számát.
3./ A Kiadó nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be.

A Reklámozó/Reklámközvetítő szavatolja, hogy a kiadónak átadott anyag nem sérti más személyiségi jogait, illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a hirdetés megjelenését akadályozza, így különösen nem áll fenn rajta harmadik személynek jogi oltalomban részesített szellemi alkotással kapcsolatos joga.

A Reklámozó/Reklámközvetítő köteles a Kiadót teljes mértékben kártalanítani minden olyan követeléssel, igénnyel szemben, amelyet harmadik személyek támasztanak a kiadóval szemben a jogi oltalomban részesülő szellemi alkotással összefüggő, valamint személyiségi, kegyeleti, valamint személyes adatvédelmi jogok megsértése miatt. Reklámozó/Reklámközvetítő ezen követelések és igények megtérítését jelen Általános Hirdetési Üzleti Feltételek elfogadásával kifejezetten átvállalja.
Fentiek alapján Reklámozó szavatossági és megtérítési kötelezettsége kiterjed a reklámokban szereplő személyektől a nyilvánosságra hozatalhoz történő hozzájárulás beszerzésére, illetve az ezzel kapcsolatban a Kiadóval szemben megítélt személyiségi jogi igények megtérítésére is.
4./ A hirdetés nem közölhető, ha az jogszabály, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseibe ütközik.
5./ Ügynökség vállalja, hogy a Grtv. alapján a tőle, mint szakcégtől elvárható gondossággal köteles eljárni.

Ügynökség feltétlen kötelezettséget vállal, az általa Grtv. „Általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások”, valamint „Az egyes áruk reklámozására és az azokkal összefüggésben történő szponzorálásra vonatkozó tilalmak és korlátozások” fejezetében felsorolt tilalmak megszegése miatt a Kiadóval szemben érvényesített igények megtérítésére.

B./ Terminológiák, a piac legfontosabb résztvevői:

1./ Reklámozó: akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki a saját érdekében a reklám közzétételét megrendeli. (továbbiakban: reklámozó/ügyfél/megrendelő)
2./ Reklámközvetítő: aki tevékenységi körében a reklámot megalkotja, létrehozza, illetve ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt. (ügynökség, ügynök, megrendelő)
3./ A reklám közzétevője: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik, és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi. (médiumok)
4./ A hirdetési megrendelő: a jelen Általános Hirdetési Üzleti Feltételek ismeretében a Reklámozó/Reklámközvetítő egy, vagy több hirdetésének megjelentetésére küldött írásos ajánlati felhívása.
5./ Szerződés: a reklám közzétevője által írásban visszaigazolt hirdetési megrendelő, azaz a reklámozói igénybejelentés, amelyet a Reklámozó a jelen Általános Hirdetési Üzleti Feltételek ismeretében cégszerű aláírásával lát el. A hirdetések megjelentetésére a hirdetési megrendelő megkötése után kerülhet sor. A hirdetési megrendelő cégszerű aláírásával a Reklámozó/Reklámközvetítő a Kiadó jelen Általános Hirdetési Üzleti Feltételeit is elfogadja így a Felek között szerződés jön létre.
6./ A Kiadó médiaajánlatában lévő árlistában feltüntetett hirdetési tarifák csak a hirdetési felület megvásárlására vonatkoznak. A hirdetés kreatív munkái: hirdetés előállítása, PR-cikk, fotó elkészítése, megírása a hirdetőnek plusz költséget jelent. Ennek mértéke a jelentkező feladatok arányában kerül megállapításra. A hirdetési tarifa a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
7./ Új hirdetési ártarifák bevezetése esetén, a reklám közzétevője köteles a folyamatban lévő megbízásoknál a Reklámozót/Reklámközvetítőt az új árlista bevezetése előtt 30 nappal értesíteni, hogy a Reklámozó/Reklámközvetítő dönteni tudjon, fenntartja vagy lemondja megrendelését.
8./ Lemondás
1.   a) Kiadó nyomtatott kiadványai esetében:
amennyiben a megrendelés visszavonására vonatkozó nyilatkozat

i) legkésőbb a médiaajánlatban meghatározott anyagleadási határidőt megelőző 30. napon a Kiadóhoz megérkezik a Megrendelő díjfizetésre nem köteles,
ii) legkésőbb a médiaajánlatban meghatározott anyagleadási határidőt megelőző 30. és 10. nap között a Kiadóhoz megérkezik, Megrendelő a Díj 50%-ának megfizetésére köteles
iii) a médiaajánlatban meghatározott anyagleadási határidőt megelőző 9. napnál később érkezik meg a Kiadóhoz, Megrendelő a Díj 100%-ának megfizetésére köteles.
b) Online médiahirdetési-felületek esetében:
amennyiben a megrendelés visszavonására vonatkozó nyilatkozat

i) a megjelenés előtt legkésőbb a 14. napon a Kiadóhoz megérkezik, a Megrendelő díjfizetésre nem köteles
ii) a megjelenés előtt legkésőbb a 10. napon a Kiadóhoz megérkezik, a Megrendelő a Díj 20%-ának megfizetésére köteles
iii) a megjelenés előtt legkésőbb a 7. napon a Kiadóhoz megérkezik, a Megrendelő a Díj 50%-ának megfizetésére köteles
iv) a megjelenés előtti 6. napon vagy ezt követően érkezik meg a Kiadóhoz, a Megrendelő a Díj 100%-ának megfizetésére köteles.

9./ Árlista: a kiadói médiaajánlatában lévő hivatalos árlistája tartalmazza a Kiadó valamennyi kiadványára érvényes hirdetési árait.
10./ A megjelenési / ütemezési terv tartalmazza kiadványokhoz a hirdetési munkák végzéséhez szükséges legfontosabb adatok, és az anyagleadással kapcsolatos információkat:
– technikai adatokat, egyéb szolgáltatások, műszaki paraméterek
– felületek pontos méretei és árai, megjelenési ütemek
– általános kedvezménykonstrukciók (csak egyedi esetben)
11./ Módosítás: A hirdetési anyagok leadási határidő utáni módosítása csak abban az esetben lehetséges, ha azt a gyártás még lehetővé teszi. A közben esetlegesen felmerülő költségeket a Kiadó, mint a reklám közzétevője jogosult kiszámlázni a Reklámozó/Reklámközvetítő felé.
12./ A Reklámozónak/Reklámközvetítőnek rendelkeznie kell terméke forgalmazhatóságára vonatkozó minőségvizsgálati engedéllyel és erről aláírásával nyilatkoznia kell. Ha a termék nem esik előzetes minőségvizsgálati kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. A nyilatkozat jelen Hirdetési Üzleti Feltételek VIII. pontjában található. A Kiadó jogosult a reklám közzétételét mindaddig megtagadni, ameddig a Reklámozó nyilatkozattételi kötelezettségét nem teljesíti.
13./ Online reklám statisztika: az Adszerver által előállított, a reklámok kreatívonkénti és megjelenési helyenkénti, megjelenés- és kattintási (CT) számát napi elosztásban rögzítő statisztika.
14./ Nyereményjáték: a Kiadó kiadványaiban és weboldalon megjelenő sorsolásos nyereményjáték.
15./ A reklámozói szándék visszautasítása: A reklám közzétevője visszautasítja a Reklámozó/Reklámközvetítő reklámozói szándékát, amennyiben az technikai formája miatt nem realizálható, vagy a közzétevő érdekeit sérti, vagy jogszabályba, így különösen a Grtv. rendelkezéseibe ütközik.
16./ A felelősségre vonatkozó rendelkezések A Bevezető I. pontban hivatkozott törvényekbe, különösen a Grtv. 23. §.-ba, foglalt rendelkezések megsértéséért a Reklámozó, a Reklámközvetítő és a reklám közzétevője is felelős. Az e rendelkezések megszegésével okozott kárért a Reklámozó, a Reklámközvetítő és a reklám közzétevője egyetemlegesen felelős. A Reklámozó/Reklámközvetítő ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Kiadótól, mint a reklám közzétevőjétől a jogszabály alapján fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Általános Hirdetési Üzleti Feltételek megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Kiadóval szemben érvényesítenek.

Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Reklámozó köteles a Kiadó helyett közvetlenül helytállni a hatósággal, jogosulttal szemben és megfizetni a bírságot, kártérítést és költséget, vagy amennyiben azokat Kiadó megfizette köteles azonnal megtéríteni.

A Kiadó a Reklám közzétételének feltételéül szabhatja, hogy a Reklámozó/Reklámközvetítő a Grtv 27. §-a alapján szerezze be az eljáró hatóság, illetve a bíróság jogerős határozatát arról, hogy a közzétételre szánt Reklám – annak közzététele esetén – nem ütközne a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezésekbe. Ebben az esetben a jogerős határozat átadásáig a Kiadó még abban az esetben sem köteles közzétenni a Reklámot, ha a szerződés már létrejött. A Reklámozó/Reklámközvetítő ezzel kapcsolatban semminemű kárigényt nem érvényesíthet a Kiadóval szemben.

II. KÖLTÉSI VÁLLALÁSI KEDVEZMÉNYEK
1./ Amennyiben a Reklámozó/Reklámközvetítő meghatározott időszakra vagy kampányra vonatkozóan költési vállalást tesznek, akkor a reklám közzétevője számukra kedvezményt biztosíthat. Ezek a kedvezmények minden esetben az adott költési vállaláshoz kapcsolódnak és feltételeik csak az adott költési volumenre érvényesíthetők.
2./ Túlköltés esetén szerződés kiegészítés szükséges. A magasabb költésnek megfelelő kedvezményt az újabb számlákban kell a reklám közzétevőjének érvényesíteni.
3./ Elmaradt költési mennyiség esetén a Reklámozónak/Reklámközvetítőnek a reklám közzétevője számlát állít ki az őket meg nem illető kedvezményekről, amelyet a Reklámozó/Reklámközvetítő a számlán jelölt határidőre átutalással köteles kiegyenlíteni.

III. HIRDETÉS-ELŐÁLLÍTÁS
1./ A Reklámozótól/Reklámközvetítőtől a reklám közzétevője nyomdakész/megjelenésre alkalmas anyagot (ütemezésekben foglaltak szerint) fogad el. Amennyiben a Reklámozó/Reklámközvetítő ránézeti eredetit és/vagy műhelyrajzot ad le, úgy az nyomdakésznek nem tekinthető, ezt a reklám közzétevőjének kell elkészíttetnie. Ezért erről a munkáról további gyártási költséget számlázhat ki a reklám közzétevője a Reklámozónak/Reklámközvetítőnek.
2./Online megjelenés esetén a megjelenés előtt minimum 2 munkanappal e-mail formájában a kapcsolattartó részére kell a Reklámozónak/Reklámközvetítőnek a hirdetési anyagot átküldeni. Nem kész anyag esetén a reklám közzétevője előállítási költséget számlázhat ki a Reklámozónak/Reklámközvetítőnek.
3./ A hirdetés szövegmennyisége, megfogalmazása, grafikai elhelyezése tekintetében az ügyfél kérésére a kiadó szakmai véleménnyel szolgál. Amennyiben a Reklámozó/Reklámközvetítő segítséget kér az anyag előállításához, a reklám közzétevője grafikust és kreatív stúdiót ajánl, amellyel a Reklámozó/Reklámközvetítő felveheti a kapcsolatot, ilyenkor a Reklámozó/Reklámközvetítő a munka elvégzéséért közvetlenül fizet. Amennyiben a Kiadó közvetlen készítteti el velük az anyagot, az esetben felszámítja a hirdetés nyomdai előkészítésének költségeit a megrendelő felé.
4./ A hirdetés lapban/honlapon való elhelyezésére vonatkozó extra kérelmet csak abban az esetben fogad el a kiadó, ha azt a lapstruktúra lehetővé teszi. Az ilyen igényt a szerződés megkötésekor egyeztetni kell. Az extra kérelmek teljesítése esetén az ellenérték a megállapodásban rögzített felárral növelt hirdetési tarifa.
5./ A Kiadó fenntartja magának azt a jogot, hogy a Reklámozó szerződési szándékát visszautasítsa, ha a hirdetés tartalma, technikai formája miatt nem realizálható, vagy ha az törvénybe, illetve egyéb hivatalos előírásokba ütközik, vagy feltételezhetően a Kiadó érdekeit sérti.
6./ Amennyiben a Reklámozónak folyamatos, több alkalomra szóló szerződése van és az új anyag a leadási határidőig nem érkezik meg, az előzőleg megjelent hirdetést automatikusan ismétli a Kiadó.
7./ A láthatóan nem megfelelő, vagy sérült nyomdai anyagokat a Kiadó nem veszi át, azok időbeli pótlása a megrendelő kötelessége úgy, hogy a pótlás az anyagleadás egészét ne veszélyeztesse. Amennyiben az anyag időbeni pótlása nem lehetséges, akkor a Kiadó a III/3. illetve a IV/3. pontokban foglaltak szerint jár el.
8./ A Kiadó a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő károkért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A speciális online reklámok megjelenését a Kiadó csak a végleges kreatív tesztelése után vállalja. Tehát érvényes visszaigazolt megrendelés ellenére is fenntartja a jogot a megjelentetés visszautasítására, vagy változások kérésére.
9./ A Reklámozónak az online megrendeléshez a megjelenés előtt 3 munkanappal, de legkésőbb a megjelenés előtt 48 órával az előző pontban (III/4) rögzítettnek megfelelő kész reklámanyagot kell küldenie, kivéve, ha az anyagot a Kiadótól rendeli meg.

IV. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
1./ Fizetési késedelemnél − eltérő megállapodás hiányában − a mindenkori törvényes kamat kerül felszámításra.
Ezen túlmenően a kiadó a hatályban lévő szerződések további teljesítését leállítja a számla és a késedelmi kamat kiegyenlítéséig.
2./ A hirdető fizetőképességére vonatkozó megalapozott kétség esetén a kiadónak joga van egy-egy hirdetésszerződés futamideje alatt is a további hirdetések megjelentetését az összeg előrefizetésétől és a nyitott számlaösszegek kiegyenlítésétől függővé tenni − tekintet nélkül az eredeti szerződés fizetési lejáratára.
3./ Teljes áron kerül kiszámlázásra az a hirdetés, amit a szerződésben foglalt anyagleadási határidőig a megrendelő nem adott le, és a hirdetési szándékát írásban a megadott határidőig nem vonta vissza.
4./ A Kiadó a Díjról Megrendelő nevére számlát állít ki – amennyiben az egyedi jogviszony keretében a felek másként nem állapodnak meg, úgy – a teljesítést követő 8 napos fizetési határidővel, amelyen valamennyi alkalmazott árengedményt feltünteti.

A Kiadó a Reklám közzétételének ellenértékéről szóló számlán nyilatkozik arról, hogy a reklámadó-fizetési kötelezettség őt terheli és az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz, vagy arról a tényről, hogy az adóévben, reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli. Megrendelő a számla ellenértékét annak kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles Kiadó bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

A Kiadó jogosult az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. §-ának megfelelően elektronikus számla kiállítására, Megrendelő pedig annak befogadására és kiegyenlítésére köteles. Felek megállapodnak, hogy a Kiadót a Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat és a Ptk., valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti behajtási költségátalány illeti meg. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő fizetési késedelme esetén a Kiadó jogosult a Felek között hatályban lévő további szerződések, jogviszonyok szerinti és/vagy egyéb Reklámokra vonatkozó teljesítést a Díj, valamint a késedelmi kamatok kiegyenlítéséig megtagadni, valamint a további teljesítések vonatkozásában megfelelő biztosítékot kérni.
5./ Mennyiségi vagy gyakorisági kedvezmények igénybevétele esetén a hirdető vállalja, hogy egy későbbi időpontban a rendelést nem mondja le, vagy lemondás esetén a kedvezmény-különbséget számla ellenében a Kiadónak visszafizeti.

V. MELLÉKLETEZÉS/BEHÚZÁS

1./ A megrendeléshez szükséges paraméterek:
− a szóróanyag megnevezése, tartalma, oldalterjedelem, súly/példány, csomagolás módja, csomagban lévő darabszám, teljesítés időpontja, teljesítés módja. (a kiadványok terjesztett, vagy előfizetői példányszámával egyező mennyiségben behúzással, vagy behúzás nélkül terjesztve)
− Fontos tudnivalók: A mintadarabot kérjük a megrendelés megtételekor bemutatni, amennyiben ez a nyomást megelőzően nem áll rendelkezésre, úgy egy hiteles tartalmi ismertető szükséges. A teljesítés napja előtt 1 naptári héttel még lehetőség van a megrendelés módosítására.
− Kizáró feltétel: a 210 x 297 mm-nél nagyobb méretű szóróanyag.
2./ Szállítás:
A szóróanyagokat a teljesítés kijelölt napját megelőzően 10 munkanappal a megrendelő feladata a megadott telephelyekre eljuttatni, vagy szállításra átadni.
A behúzás ára a szállítási költséget nem tartalmazza, a médiaajánlatban lévő díjtáblázatban közölt díjtételek az előre egyeztetett szállítási címeken való átadástól érvényesek.
3./ Díjtételek:
A szolgáltatás díjait a médiaajánlatban lévő árlista tartalmazza. A díjtételekhez a mindenkori törvényes ÁFA hozzászámítandó.

VI. EGYÉB TUDNIVALÓK

1./ A nyomdakész anyag időben történő leadása a Reklámozó vagy Reklámközvetítő feladata. A láthatóan nem megfelelő vagy sérült nyomdai anyagokat a reklám közzétevője nem veszi át, azok időbeni pótlása a Reklámozó/Reklámközvetítő kötelessége úgy, hogy a pótlás az anyagleadás egészét ne veszélyeztesse.
Amennyiben az anyag időbeni pótlása nem lehetséges és ezért megjelentetése már nem megoldható, a hirdetés teljes ára ebben az esetben is kiszámlázásra kerül.
2./ Reklamáció:
Ha a reklám közzétevője hibájából a hirdetés a megjelenésekor a leadott anyagtól részben, vagy egészben eltér, akkor a Reklámozót/Reklámközvetítőt fizetéscsökkenés illeti meg olyan mértékben, amilyen mértékben a hirdetés célja lehetetlenül. A felek erről kölcsönösen állapodnak meg. A reklám közzétevője reklamációt csak a lap megjelenésétől számított egy héten belül fogad el.
3./ Termékdíj: 
A Reklámozó/Reklámközvetítő tudomásul veszi, hogy amennyiben hirdetése a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) hatálya alá esik, úgy köteles erről előzetesen a Kiadó felé írásbeli nyilatkozatot tenni.
4./ A Reklámozó/Reklámközvetítő a Kiadó hirdetési megrendelőjének cégszerű aláírásával kijelenti, hogy a Kiadó Jelen Általános Hirdetési Üzleti Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
5./ A hirdetéshez leadott anyagokat csak a Reklámozó/Reklámközvetítő külön kérésére őrzi meg a reklám közzétevője. Az általános megőrzési kötelezettség a megjelenést követő 1 hónap.

A Kiadó Jelen Általános Hirdetési Üzleti Feltételei rendelkezései 2017. október 1-től hatályosak.

Green Edge Media Group Kft., 2017. október 1.

NEW technology